Advokatundersøgelser

 

Lundsgaard & Partnere har mangeårig erfaring inden for advokatundersøgelser, og vi tilbyder uvildige, objektive og grundige advokatundersøgelser af ethvert emne, og vi præsenterer undersøgelsen i en tilgængelig form.  


Vi udfører uvildige advokatundersøgelser for klienter, som vi i øvrigt ikke har et fast forhold til.  


Advokatundersøgelser kan blive sat i værk, når offentlige myndigheders eller private virksomheders forhold skal undersøges nærmere og kigges efter i sømmene.


De almindelige advokatundersøgelser bliver oftest foretaget af virksomhedens faste advokat, da der hverken er krav til habilitet eller formkrav, og da advokatundersøgelsens formål oftest er fortrolig og til klientens eget brug.


Uvildige advokatundersøgelser forestås ved en, i forhold til virksomheden, uafhængig advokat uden faste klientforhold. De bliver foretaget på baggrund af et skriftligt kommissorium, der forelægger adgang til alt skriftligt materiale, kontradiktion samt aftale vedrørende eventuel offentliggørelse af den uvildige advokatundersøgelse.


Fælles kendetegn for alle advokatundersøgelser udført af Lundsgaard & Partnere er, at vi gennemfører en indsamling af alt relevant materiale, systematiserer og analyserer materialet for at kunne afdække sagens faktum og på baggrund heraf afdække det pågældende sagsforløb for at kunne tilkendegive vor endelige vurdering af de eventuelle retslige følger for vor klient.


Lundsgaard & Partneres advokater vil derefter kunne foretage en vurdering af, om der er begået fejl eller forsømmelser i den pågældende sag, og om der i så fald er grundlag for at indlede sager mod pågældende person(er).


I relation til advokatundersøgelser bistår vi ydermere som bisiddere, hvor vi iagttager de grundlæggende retssikkerhedsgarantier for vore klienter.