Højesteretssager

 

Lundsgaard & Partnere fører jævnligt sager for Højesteret. Vore advokater bistår også med førelse af højesteretssager i sager, hvor vi ikke har ført sagen for landsretten, men vælges til at føre højesteretssagen på grund af vor store erfaring med højesteretsproceduren.


Sager for Højesteret vil altid være ankesager af principiel karakter. Lundsgaard & Partnere yder også bistand vedrørende indbringelse af sager for Højesteret gennem tredjeinstansbevilling.


For at overbevise Højesteret om rigtigheden og holdbarheden af en sag, er advokaters erfaring med førelse af sager for Højesteret essentiel. Arbejdsformen i højesteretssager har på grund af særlige regler om bevisførelse en række implikationer, og kendskab hertil bør nyttiggøres.


Højesterets arbejdsform indebærer, at processtoffet skal koncentreres, herunder skal argumentationen koncentreres omkring de helt centrale emner af betydning for den pågældende sag. Det er essentielt, at advokaten har præsenteret alt væsentligt for Højesteret, før hovedforhandlingen starter. Dette skal ske i en klar og overskuelig form.


Det sammenfattende processkrift/påstandsdokument er af stor vigtighed ved førelse af højesteretssager, og kendskab til rammerne herfor er ligeledes af stor betydning.


Advokat Søren Lundsgaard har afholdt indlæg for Foreningen Højesteretsskrankens medlemmer om højesteretsproceduren og udfærdigelse af påstandsdokument for Højesteret.